نمونه تدریس اساتید برتر فیزیک

جهت مشاهده نمونه تدریس استاد مهدی باباخانی روی لینک زیر کلیک بفرمایید: https://www.namasha.com/v/1TXIN4ZA/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%DB%8C_%D9%88%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C جهت مشاهده نمونه تدریس استاد ذهبی روی لینک زیر کلیک بفرمایید: https://www.aparat.com/v/kjOPv/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_12_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA10_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_4_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 جهت مشاهده نمونه تدریس استاد شهریاری روی لینک زیر کلیک بفرمایید: https://www.aparat.com/v/SpFjc/%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C کدام کلاس نکته و تست بهتر است؟ هر سه از اساتید بالا از بهترین ها بوده و هریک […]

Read more