معلم خصوصی کنکور

برای استخدام و به کاری گیری معلم خصوصی عموما راه های زیر در برابر شما قرار دارد اول:  استخدام  و بکارگیری معلم مدرسه فرزندمان به عنوان دبیر خصوصی و معلم خصوصی: ممکن است از معلم مدرسه فرزندمان بخواهیم که در محل منزل ما و یا در مدرسه، ساعاتی را به دانش آموز ما اختصاص دهد.این…

Read more