کمپ نوروزی 1402

کمپ نوروزی کنکور اول اداوطلبان کنکوری سال دوازدهم می‌توانند فارغ از کلاس و مدرسه و فضای تعطیلات به مرور و بازخوانی مباحث پرداخته و درصورتی که داوطلب نسبت به اجرای برنامه‌ ریزی مشاورش در تعطیلات متعهد بوده باشد. و اقدام به مطالعه و جمعبندی دروس پایه و پیش یک نماید با مطالعه منابع درسی براساس […]

Read more