بهترین دبیران زیست شناسی کنکور ایران

به نقل از خبرنگاران حوزه آموزش ایران ، در حال حاضر برای دسترسی به مدرسان معروف و برند در درس زیست شناسی و همچنین سایر دروس، مجموعه کارنامه خرد، دوره های آموزشی با اساتید معروف ایران را برگزار مینماید. این مجموعه تنها مجموعه آموزشی در ایران است که در تمام دروس، منحصرا از مدرسان برند…

Read more